24 oktober 2019

Herroepingsrecht

 Informatie
rondom garantie & retour

 Retourneren

U heeft het
recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te
annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te
sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten
gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn
voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het
product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in
de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. 5.      Bij levering van diensten heeft de
consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te
ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van
de overeenkomst. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons
opnemen via info@skiservicedrechtsteden.nl
. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding
van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour
ontvangen is.

 Uitzonderingen
retourneren

 Vermeldt
hier de uitzonderingen op het herroepingsrecht. Geef ook bij het artikel zelf    
 duidelijk aan dat deze niet te
retourneren valt voor de consument besteld. Let op:  
 Uitsluiting van het herroepingsrecht is
slechts mogelijk voor producten:

 a. Bij verzegelde
producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet
retourneerbaar.

 b. die door de
ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;

 c. die duidelijk
persoonlijk van aard zijn;

 d. die door hun aard
niet kunnen worden teruggezonden;

 e. die snel kunnen
bederven of verouderen;

 f. waarvan de prijs
gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen
invloed heeft;

 g. voor losse
kranten en tijdschriften;

 h. voor audio- en
video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft
verbroken.

 Garantie

 1.  De
ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen
van deugdelijkheid en/of bruik-baarheid en de op de datum van de totstandkoming
van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er te-vens
voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.   Een door de ondernemer, fabrikant of
importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelij-ke rechten en
vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de
on-dernemer kan doen gelden.

3.   Eventuele gebreken of verkeerd geleverde
producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te
worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de
originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4.   De garantietermijn van de ondernemer komt
overeen met de fabrieksgarantietermijn. De onder-nemer is echter te nimmer
verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke
individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten
aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De
garantie geldt niet indien:

•     De consument de geleverde producten zelf
heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

•     De geleverde producten aan abnormale
omstandigheden zijn blootgesteld of anders-zins onzorgvuldig worden behandeld
of in strijd zijn met de aanwijzingen van de on-dernemer en/of op de verpakking
behandeld zijn;

•     De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk
het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen
ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.  Identiteit ondernemer

Skiservice Drechtsteden
Lelystraat 33c
3364AH Sliedrecht
info@skiservicedrechtsteden.nl
06-48850385
65890299
NL231692493B01

Modelformulier voor herroeping

(dit
formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan
UWBEDRIJF
UW Adres 1
1234 AB Stad
UWEMAIL@uwwinkel.nl
06-12345678


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst
betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst
(*) herroep/herroepen (*):

 

 


Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                       —
Bestelnummer :

 

 

 

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 


Naam/Namen consument(en)

 

 

— Adres
consument(en) :

 

 

— IBAN
Rekeningnummer:

 

 


Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt
ingediend)

 

 


Datum(DD-MM-YYYY):

 

 

(*)
Doorhalen wat niet van toepassing is.