23 oktober 2019

Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene
voorwaarden mogen door leden van Stichting WebwinkelKeur gebruikt worden.
Vergeet daarbij niet onder artikel 2 uw eigen bedrijfsinformatie in te vullen.
Nog geen lid van Stichting WebwinkelKeur? Dit is al mogelijk vanaf €8,95,- per maand.
Kijk op
https://www.webwinkelkeur.nl/webwinkel/ voor meer informatie.

Weten of deze webwinkel een lidmaatschap heeft?
https://www.webwinkelkeur.nl/leden/

Algemene Voorwaarden voor
leden Stichting WebwinkelKeur

Inhoudsopgave:

Artikel  
1 – Definities

Artikel  
2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel  
3 – Toepasselijkheid

Artikel  
4 – Het aanbod

Artikel  
5 – De overeenkomst

Artikel  
6 – Herroepingsrecht

Artikel  
7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel  
8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel  
9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging
en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende
bepalingen

Artikel 1 –
Definities

In deze
voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd:
  de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de
  natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en
  een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een
  overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of
  diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is
  gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel
  dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem
  persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging
  en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de
  mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
  overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het
  modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een
  consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de
  natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
  consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een
  overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd
  systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
  sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer
  technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor
  communicatie op afstand
  : middel dat kan worden gebruikt voor het
  sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig
  in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene
  Voorwaarden
  : de onderhavige
  Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 –
Identiteit van de ondernemer

[Jeffrey Brouws] (Servicebedrijf J. Brouws,
Skiservice Drechtsteden);

[Lelystraat 33c, 3364AH Sliedrecht];

[Bezoekadres is hetzelfde];

Telefoonnummer: [06-48850385 bereikbaar ma-vr
van 09:00 tot 17:00 uur]

E-mailadres: [info@skiservicedrechtsteden.nl]

KvK-nummer: [65890299]

Btw-identificatienummer: [NL231692493B01]

Indien
de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant
vergunningstelsel: de

gegevens
over de toezichthoudende autoriteit:

Indien
de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is
  aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese
  Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland
  van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk
  zijn.

Artikel 3 –
Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van
  toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen
  overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
  beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
  overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
  voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de
  consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand
  elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de
  overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
  langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op
  zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden
  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
  mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
  waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
  kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of
  op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze
  algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
  toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en
  kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
  beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
  moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de
  overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende
  bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat
  de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen
  te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere
  bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van
  deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het
aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte
  geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in
  het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De
  ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en
  nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De
  beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod
  door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen
  zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
  diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
  ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties
  gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot
  schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn
  een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet
  garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren
  van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige
  informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen
  zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
 • de prijs
  inclusief belastingen;
 • de
  eventuele kosten van verzending;
 • de wijze
  waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor
  nodig zijn;
 • het al
  dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze
  van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

  • de termijn voor
   aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de
   prijs garandeert;
  • de hoogte van het
   tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de
   techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag
   dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na
   de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de
   consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument,
   voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de
   overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere
   talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan
   de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze
   gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de
   overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
  • Optioneel:
   beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 – De
overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder
  voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding
  door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
  voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod
  langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld
  langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang
  de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
  consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst
  elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
  organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht
  van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument
  elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
  veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen
  wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
  betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die
  van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
  Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
  overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
  aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product
  of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige
  wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres
van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden
waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan
maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;

c. de informatie
over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4
lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de
overeenkomst;

e. de vereisten
voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 • In geval van een duurtransactie is
  de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 • Iedere overeenkomst wordt
  aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van
  de betreffende producten.

Artikel 6 –
Herroepingsrecht

Bij levering van
producten:

 1. Bij
  de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
  zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn
  gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf
  door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte
  vertegenwoordiger.
 2. Tijdens
  de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
  verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor
  zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te
  behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het
  product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in
  de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door
  de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer
  de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht
  dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de
  ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het
  modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen
  maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen
  retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig
  zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na
  afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt
  gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de
  ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van
diensten:

 • Bij
  levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
  opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de
  dag van het aangaan van de overeenkomst.
 • Om gebruik te maken van
  zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer
  bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en
  duidelijke instructies.

Artikel 7 –
Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt
  van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor
  zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag
  betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
  binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat
  het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van
  complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling
  zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt
  tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere
  betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door
  onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor
  eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden
  gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet
  alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt,
  dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 –
Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het
  herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in
  lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de
  ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
  overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het
  herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de
ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;

b. die duidelijk
persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun
aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen
bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs
gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen
invloed heeft;

f. voor losse
kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en
video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft
verbroken.

h. voor hygiënische
producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 • Uitsluiting van het
  herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende
logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een
bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de
levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de
bedenktijd is verstreken;

c. betreffende
weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De
prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen
  van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
  prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten
  waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en
  waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
  gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
  richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke
  regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg
zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de
bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.

 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn
  inclusief btw.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de
  gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij
  druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de
  foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit
en Garantie

 1. De
  ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen
  van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming
  van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens
  voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een
  door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af
  aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
  overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele
  gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan
  de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten
  dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De
  garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
  De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke
  geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de
  consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de
  toepassing van de producten.
 5. De
  garantie geldt niet indien:
 6. De consument de
  geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft
  laten repareren en/of bewerken;
 7. De geleverde producten
  aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig
  worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of
  op de verpakking behandeld zijn;
 8. De ondeugdelijkheid
  geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft
  gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
  toegepaste materialen.

Artikel 11 –
Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij
  het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en
  bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het
  bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is
  vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch
  uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een
  langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien
  een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
  ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling
  geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
  overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een
  schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen
  kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de
  consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de
  ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch
  uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal
  de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
  Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden
  gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan
  het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
  retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij
  de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf
  aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij
  uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 –
Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst
  die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
  van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
  opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst
  die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
  van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
  tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe
  overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 4. te allen tijde opzeggen
  en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde
  periode;
 5. tenminste opzeggen op
  dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 6. altijd
  opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
  bedongen.

Verlenging

 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd
  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
  (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden
  verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 • In afwijking van het vorige lid
  mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
  strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en
  tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal
  drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van
  de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde
  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of
  diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
  consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één
  maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst
  strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-,
  nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 • Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking
  afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)
  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de
  proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 • Als een overeenkomst een duur van
  meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen
  tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de
  redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de
  overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 –
Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument
  verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van
  de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst
  tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de
  bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
  betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens
  wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar
  gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 –
Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een
  voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
  overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de
  overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden
  ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
  geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende
  klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van
  ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
  vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met
  een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer
  uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat
  een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten
  dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de
  webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet
  in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden
  tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een
  lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de
  consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door
  Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de
  uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met
  deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van
  een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de
  consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het
  mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de
  verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk
  anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt
  bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde
  producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 –
Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze
  algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
  toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 –
Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan
wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Modelformulier voor herroeping

(dit
formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Ik/Wij
(*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)
herroep/herroepen (*):

 

 

— Besteld
op (DD-MM-YYYY) :                                     —
Bestelnummer :

 

 

 

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 


Naam/Namen consument(en)

 

 

— Adres
consument(en) :

 

 

— IBAN
Rekeningnummer:

 

 


Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt
ingediend)

 

 


Datum(DD-MM-YYYY):

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.